Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

Gwarancje dla młodzieży
ZL
obiekt Flash - Reklama projektu
Laureat XVI edycji

Kalendarium

«lipiec 2017»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 36
ilość odwiedzin tej strony: 5242
ostatnia aktualizacja tej strony:
2014.07.08 10:38
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017.07.21 12:36

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Świadczenie aktywizacyjne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r., poz. 674 z późn.zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne(Dz. U. z 2014r. poz. 864 z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

Zgodnie z art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne.

Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną oraz dla których ustalono I lub II profil pomocy.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  2. 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 oraz 9 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.

W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy w trakcie przysługiwania świadczenia lub niewywiązania się z obowiązku dalszego zatrudnienia świadczenie aktywizacyjne podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi. Przy utrzymaniu stanowiska pracy przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz dodatkowo przez odpowiednio 3 i 4,5 miesiąca (tj. 50% okresów 6 i 9 miesięcy) świadczenie aktywizacyjne podlega zwrotowi w wysokości 50% wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne udzielane przedsiębiorcy  jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego jest w trakcie opracowywania.

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.