Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

Gwarancje dla młodzieży
ZL
obiekt Flash - Reklama projektu
Laureat XVI edycji

Kalendarium

«lipiec 2017»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 34
ilość odwiedzin tej strony: 31473
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.02.20 14:25
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017.07.21 12:36

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Staż

Podstawa prawna:  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004r (Dz.U. z 2016r. poz. 645 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.Nr 142, poz. 1160 z 2009r.).

Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych w zakładzie pracy, bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu. Organizator przyjmując osobę bezrobotną na staż otrzymuje świadczenie pracy, nie ponosząc przy tym kosztów wynagrodzenia. Ponadto ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej w firmie pod kątem zatrudnienia po zakończeniu stażu. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w imieniu Starosty Powiatu Giżyckiego z organizatorem, według programu określonego w umowie.
 
Program stażu powinien określać:
 • nazwę zawodu lub specjalności;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • miejsce wykonywania stażu;
 • system pracy;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • dane opiekuna osoby objętej programem stażu.
Organizator stażu po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
 

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nieukończyli 30 roku życia.

Bezrobotnemu w okresie odbywania staż przysługuje stypendium w wysokości:  
 • od 1 czerwca 2014r. do 30 maja 2015r. - 120% wysokości zasiłku 997,40 zł.

Bezrobotny nie może obywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 
Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w poprze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.   
  
Bezrobotnemu na jego wniosek organizator stażu udziela 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.
 
U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchania bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
 1. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
 2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
 3. w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
 4. usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.        
Tel. /87/ 429–64-46
Fax. /87/ 429-64-75
e-mail: specjalista3@gizycko.pup.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 1

13 styczeń 2017:

autor: Justyna Kostrzewa, data: 2017-01-13

> Staż:

Staże ze środków FP:

Staże ze środków PO WER:

Staże ze środków RPO:

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.