Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku

Ułatwiania dostępności

Wybierz język

Polski

Odnośniki

Kontakt

11-500 Giżycko, ul. Gdańska 11
woj. warmińsko- mazurskie

tel. 87 429 64 40, fax 87 429 64 75
email: olgi@praca.gov.pl

    ul. Gdańska 11      Warmińsko - Mazurskie     
    11-500 Giżycko

    tel. 87 429-64-40       fax 87 429-64-75

    olgi@praca.gov.pl

Banery

Gwarancje dla młodzieży
ZL
obiekt Flash - Reklama projektu
Laureat XVI edycji

Kalendarium

«lipiec 2017»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Statystyki

obecnie gości na stronie: 62
ilość odwiedzin tej strony: 10071
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.02.15 08:42
ostatnia aktualizacja w serwisie:
2017.07.21 12:36

Banery

obiekt Flash - Reklama projektu

Treść strony

Organizacja robót publicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864 ze zm.)

Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:

  • ochrony środowiska,
  • kultury,
  • oświaty,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • opieki zdrowotnej,
  • bezrobocia oraz pomocy społecznej a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te  są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;

Do pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne dla których został ustalony II profil pomocy.

Pracodawca składa wniosek o organizację robót publicznych do PUP właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Starosta zawiera umowę z organizatorem robót publicznych, lub wskazanym przez organizatora robót publicznych pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą roboty publiczne.

Organizator robót publicznych albo wskazany pracodawca, u którego będą wykonywane roboty publiczne, zawierają z bezrobotnymi umowy o pracę.

Refundacja:  Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne  od refundowanego wynagrodzenia (art.57 ust.1).

Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust.1 zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia(art.57ust.2).

Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (art.57 ust.3).

Bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, a także bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres
do 6 miesięcy pracy  niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej (art. 57 ust.4).

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił bezrobotnych do prac, o których mowa w ust. 4,  część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art.57 ust.6).

Pełną informację można uzyskać w pokoju nr 2, tel.  87/ 429-64-85

Uwaga:
W 2017 roku zgodnie z  „Polityką aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Giżyckim prowadzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w 2017r.” stanowiącą Załącznik do Uchwały nr 1/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Giżycku z 02.02.2017r.

Kwota refundacji to minimalne wynagrodzenie, tj. 2000,00 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

W przypadku organizacji robót publicznych przez gminy z refundacją na okres:

  • 3 miesięcy - zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej po okresie refundacji na 1 miesiąc,
  • 6 miesięcy - zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej po okresie refundacji na 2 miesiące.

W przypadku organizacji robót publicznych przez organizacje pozarządowe okres refundacji do 6 miesięcy w wysokości 2000,00 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie refundacji 1 miesiąc.

Dopuszcza się organizowanie robót publicznych w wymiarze połowy etatu.

> Roboty publiczne:

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Banery

Infolinia dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce

Stopka strony

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.